Garáže

Naša INFOLINKA
02 / 4329 4663
Kontaktujte nás...

Pozrite si naše
Akcie | Novinky

Projekty rodinných domov zastavky
zemegula

Katalóg 2024

katalóg rodinných domov 2024

4,50€ s DPH + poštovné Objednať katalóg

ELEMENT


Podkrovné úsporné rodinné domy so sedlovou strechou na rovinaté pozemky – sklon strechy 45°

Rodinné domy ELEMENT

INTERIÉR A ARCHITEKTÚRA

Ponúkame individuálne architektonické štúdie a projekty:

  • rodinných a bytových domov
  • občianskych stavieb
  • výrobných stavieb
  • verejný a obytný interiér

Napíšte nám kedykoľvek...
E-mail: sikard@sikard.sk

obalka

Projektujeme ZATEPLENIE

Sikard

Facebook FACEBOOK

Twitter TWITTER
Instagram INSTAGRAM

P a r t n e r i


prvá slovenská katalogizácia

Individuálne projekty

Cena individuálneho projektu závisí od viacerých faktorov, ako veľkosť stavby, členitosť terénu, počet nadzemných a podzemných podlaží, celková náročnosť riešenia a navrhnutých detailov a odhadovaných nákladov na zhotovenie stavby.
Cena projektových prác je orientačná, odvíja sa od plochy navrhovaného objektu a počtu navrhovaných podlaží.
Plocha objektu ako podklad pre výpočet cien projektových prác je uvažovaná ako zastavaná plocha prízemia. Ak má navrhovaný objekt viac podlaží, za každé podlažie pripočítavame 25% zastavanej plochy prízemia. V niektorých prípadoch je základná cena navýšená (napríklad príplatok za projekt vo svahu) alebo naopak znížená (napríklad na základe opakovania domu v radovej zástavbe, alebo viac krát zopakovaného projektu v riešenej zástavbe).
Ak je súčasťou projektu viac stavebných objektov (rodinný dom, garáž, prístrešok a pod.), tak pre výpočet ceny projektových prác sa k ploche základného objektu (napr. rodinný dom) pripočítava súčet plôch ostatných objektov.
Ak je projektovaný objekt situovaný do svahu a základy nie sú v jednej rovine, účtujeme príplatok 20% k uvedeným cenám. Pri projekte dvojdomu, ktorý je identický alebo v zrkadlovom obraze, pripočítavame 50% k cene prvého domu. V radovej zástavbe domov sa k cene prvého domu pripočítava 50% za každú bytovú jednotku.

Uvedený cenník preto nie je záväzný, slúži ako pomôcka pre klientov na orientačný výpočet ceny za projekové práce. Záväznú cenu predstavuje až konkrétna cenová ponuka, vypracovaná na mieru, ktorú Vám radi zašleme podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

V procese tvorby individuálneho projektu sa základná myšlienka zhmotní vo forme architektonickej štúdie, z ktorej sa následne vypracuje projekt na stavebné povolenie, alebo realizačný projekt.

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je zhmotnením predstáv investora do reálnych kontúr navrhovaného domu. Ponúkame ju v 2 alternatívach spracovania, od ktorých sa odvíja samotná cena štúdie. Cena za vypracovanie štúdie je od 5 €/m2, min. 500€.

1. Základná architektonická štúdia
Je návrh rodinného domu spracovaný v digitálnej forme, expedovaný v tlačenej forme na formátoch A3, obsahuje výkres situácie (umiestnenie rodinného domu na pozemku), pôdorysy všetkých podlaží s legendami miestností, schematický rez a pohľady na všetky fasády.

Cena: 5 €/m2
Výstup: 3 ks štúdie, na požiadanie aj vo formáte pdf

2. Rozšírená architektonická štúdia
Je návrh rodinného domu spracovaný v digitálnej forme, expedovaný v tlačenej forme na formátoch A3, obsahuje výkres situácie (umiestnenie rodinného domu na pozemku), pôdorysy všetkých podlaží s legendami miestností, schematický rez, pohľady na všetky fasády, 3D model - vizualizácia.

Cena: 8 €/m2
Výstup: 3 ks štúdie, na požiadanie aj vo formáte pdf

Poznámka: Uvedené ceny architektonických štúdií sú stanovené za predpokladu pokračovania v projekte na stavebné povolenie alebo realizáciu stavby. V prípade vypracovania len samostatnej architektonickej štúdie, sa účtuje príplatok 25% k uvedeným cenám.

Projekt na stavebné povolenie

Projekt na stavebné povolenie slúži na vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom. Obsahom je výkres situácie objektu, súhrnná technická správa, architektonicko-stavebná časť, statický posudok, zdravotechnika, vykurovanie, plynoinštalácia, elektroinštalácia, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a projektové energetické hodnotenie budovy a projekty všetkých potrebných prípojok.
Cena nezahŕňa nadštandardné riešenia, ako napríklad chladenie, rekuperácia, tepelné čerpadlo, bazénová technika, fotovoltické panely, solárny ohrev. Tieto sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia.

Cena: 20 - 40 €/m2, minimálne 2250€
Doba dodania: 4 – 8 týždňov od odsúhlasenia architektonickej štúdie
Výstup: 6 ks projektovej dokumentácie v tlačenej forme, na požiadanie aj vo formáte pdf

Projekt na realizáciu stavby

Projekt na realizáciu stavby je možné spracovať dvomi spôsobmi. Buď ako rozpracovanie projektu na stavebné povolenie, alebo ako jednostupňový projekt na základe vypracovanej architektonickej štúdie, ktorý slúži na vydanie stavebného povolenia aj následnú realizáciu.
Projekt na realizáciu je oproti projektu na stavebné povolenie podrobnejší, jeho obsahom je výkres situácie objektu, súhrnná technická správa, architektonicko-stavebná časť, statické riešenie, zdravotechnika, vykurovanie, plynoinštalácia, elektroinštalácia, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a projektové energetické hodnotenie budovy a projekty všetkých potrebných prípojok. Navyše obsahuje riešenie stavebných detailov, výpis drevených prvkov krovu, výpis okien a dverí, výpis klampiarskych, oceľových a stolárskych prvkov, výkaz výmer a rozpočet.
Cena nezahŕňa nadštandardné riešenia, ako napríklad chladenie, rekuperácia, tepelné čerpadlo, bazénová technika, fotovoltické panely, solárny ohrev. Tieto sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia.

Cena: 20 - 40 €/m2, minimálne 3250€
Doba dodania: 6 – 8 týždňov od odsúhlasenia architektonickej štúdie, resp. projektu na stavebné povolenie
Výstup: 6 ks projektovej dokumentácie v tlačenej forme, na požiadanie aj vo formáte pdf

Katalógové projekty rodinných domov a garáží

Ku katalógovému rodinnému domu je vypracovaná architektonická štúdia a projekt. Architektonická štúdia je spracovaná ako textová (sprievodná správa) a výkresová časť (v mierke 1:100) - pôdorysy (prízemie, podkrovie), pohľady, rez so základnými kótami. Neslúži na stavebné konanie, je expedovaná v počte 3 paré.
Katalógový projekt je spracovaný v zmysle stavebného zákona ako dokumentácia pre jednoduchú stavbu v rozsahu architektúra, statika, vykurovanie (ÚK), elektroinštalácie, zdravotechnika (vodovod a kanalizácia), plynoinštalácia, aproximatívny rozpočet a požiarna ochrana. Výkaz hlavných stavebných materiálov, resp. aktuálny položkový rozpočet sa spracováva na požiadanie investora. Katalógový projekt sa dodáva v počte 5 paré. Je určený pre potreby vydania stavebného povolenia a na realizáciu. Projektová dokumentácia slúži na realizáciu jedného rodinného domu. Ani pri kúpe sady projektovej dokumentácie investorom navyše (nad základný počet 5 sád) nie je možné realizovať viac ako jeden rodinný dom.
Technické časti pozostávajú z výkresovej (v mierke 1:50, okrem schém a detailov) a textovej časti. Časť architektúra - výkresy pôdorysov, pohľadov, rezov, výpisy - okná, dvere, podlahy a pod. Dokumentácia katalógového projektu nemôže a ani neobsahuje osadenie na konkrétne terénne podmienky, ani prípojky inžinierskych sietí. Je potrebné ich doprojektovať na konkrétne staveniskové podmienky v spolupráci s kvalifikovaným projektantom. Na požiadanie je možné spracovať projektové energetické posúdenie. Pri kúpe projektu bez garáže Vám pri súčasnej objednávke na požiadanie dodáme bezplatne projekt garáže pre jeden automobil.
Katalógové projekty rodinných domov a garáží sú spracované v podrobnosti jednostupňových projektov, t.j. sú určené pre vydanie stavebného povolenia aj pre následnú realizáciu.
K vydaniu stavebného povolenia je potrebné okrem samotného katalógového projektu (rodinný dom, garáž) vyprojektovať osadenie objektov na parcelu a projekty prípojok inžinierskych sietí (elektrická, plynová, vodovodná, kanalizačná).

Celkový cenník v PDF

Osadenie stavby na pozemok

Projekt osadenia domu na pozemok 200 €
Projekt osadenia garáže na pozemok 100 €

Upozornenie: Uvedené ceny platia pri objednaní súčasne s projektom domu, v ostatných prípadoch budú ceny stanovené individuálne, minimálne s 50% príplatkom.

Prípojky inžinierskych sietí

Projekt prípojky vody 85 €
Projekt prípojky kanalizácie 85 €
Projekt prípojky plynu 85 €
Projekt prípojky NN (elektrina) 85 €
Projekt žumpy 50 €
Projekt studne 50 €

Uvedené ceny platia pri objednaní súčasne s katalógovým projektom domu. Pri dodatočnom objednaní sa účtuje 50% príplatok. V ostatných prípadoch budú ceny stanovené individuálne. Uvedené ceny platia pre bežné dĺžky prípojok do 15m od hranice pozemku po bod napojenia na verejné inžinierske siete.

Zmeny v katalógovom projekte

Požiadavka na spracovanie určitých zmien vyplýva väčšinou z individuálnych potrieb rodiny, podmienok terénu (sklonitosť), oslnenia, rozmerov pozemku, hlavne jeho šírky a zastavovacích podmienok na vedľajších pozemkoch. Zmenu môže v projekte vykonať - Sikard a autor projektu (výnimočne môže udeliť písomný súhlas na vyprojektovanie zmeny mimo Sikard-u). Zmeny sa robia na základe osobitnej zmluvy, väčšinou v časti architektúra a statika. Ich ocenenie je individuálne podľa náročnosti požadovaných úprav.

Najčastejšie požadované zmeny:
Zmena v názve stavby (napr. Rekreačný objekt s využitím katalógového projektu) 150€
Úprava stavebného otvoru (zmena veľkosti, prípadne doplnenie okna alebo dverí v pôdoryse, reze, pohľadoch, výkaze okien a dverí) 50 €
Posun priečky alebo dverí (zmena polohy v pôdoryse, reze) ak zmena neovplyvňuje vnútorné inštalácie 30 €
Úprava vonkajších rozmerov stavby - mení sa takmer celý projekt vrátane strechy - podľa rozsahu

Zmeny sú vykonávané v časti architektúra a statika. Každá zmena v katalógovom projekte predlžuje lehotu dodania projektu.

Iné

Projektové energetické hodnotenie pre rodinný dom 150 €
Energetický certifikát pre rodinný dom 180 €
Projekt spevnených plôch a zjazdu na pozemok 120 €
Projekt oplotenia (zjednodušený pre stavebné povolenie) 100 €
Sada projektovej dokumentácie (nad základný počet 5 sád) 80 €

Uvedené ceny platia pri objednaní spolu s projektom domu. V ostatných prípadoch budú ceny stanovené individuálne.

Odborné konzultácie

V rámci odbornej konzultácie Vám zodpovieme otázky týkajúce sa Vášho projektu, ale aj všeobecne z oblasti stavebníctva.
Cena konzultácií je 40€ za hodinu. (10€ za každých začatých 15 minút)
Úvodná konzultácia k individuálnemu projektu v trvaní 30 minút je poskytovaná zdarma.

Autorský dozor

Cena za výkon autorského dozoru je 30€/hod. dozoru + náhrady za cestu (20€/hod. cesty + 0,3€/km cesty jednosmerne).

Nájdite si dom podľa svojej predstavy

Projektujeme INTERIÉR
NA MIERU

Bowling interiér

Sikard s.r.o
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel: +421-2-43294663
mobil: +421-911-797 929
tel./fax.:+421-2-43420627
e-mail: sikard@sikard.sk

© Sikard s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov pri prezeraní našich stránok.